Важливе оголошення! З 17 квітня 2021 року прийом аналізів та проведення лабораторних досліджень здійснюється постійно з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 11:00. Натомість в суботу прийом аналізів не проводиться. Просимо всіх відвідувачів зважати на це при плануванні візитів на прийом лікарів медичного центру «БейбіДок». Нагадаємо, що у «БейбіДок» доступний широкий спектр лабораторних досліджень. Записуйтесь на прийом за телефонами: (067)170-74-54, (095)290-89-80.
ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯВартість (грн)
Час згортання і тривалість кровотечі65
Бакпосів230
Ретикулоцити75
Аналіз сечі по Нечипоренку90
Загальний аналіз крові (ЗАК+ формула)150
Загальний аналіз сечі (ЗАС)90
Кал на яйця гельмінтів та цисти найпростіших50
Копрограма60
Цукор крові80
Ацетон сечі30
Гінекологічний мазок100
ЗАК+формула+цукор200
Мононуклеари50
Біохімічні дослідження
Залізозв’язуюча здатність сироватки (ЗЗЗ)100
Коагулограма120
Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ)100
Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ)120
Натрій50
Калій50
Резус - фактор50
Група крові50
Хлориди50
Магній50
Білірубін50
Білірубін прямий50
Білірубін непрямий50
Фосфор50
Кальцій50
Літій-
Залізо50
Білкові фракції120
Тимолова проба50
Лужна фосфотаза50
Трансферин200
Аспартаттрансаміназа (АсТ)50
Аланінтрансаміназа (АлТ)50
Альфа-амілаза70
Тригліцериди120
Ферритин220
Глюкоза50
Імуноглобулін А (IJA)165
Імуноглобулін G ( IJG)165
Імуноглобулін М (IJM)165
Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ)60
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)60
Сечовина50
Креатинін50
Холестерин60
Загальний білок50
Альбумін50
Діастаза сечі апарат60
Ревмопроби210
Ревматоїдний фактор (РФ кількісно)150
Ревматоїдний фактор ( РФ якісно)45
Антистрептолізин «О» (АСЛО кількісно)220
Антистрептолізин «О» (АСЛО якісно)45
С-реактивний білок (СРБ кількісно)70
С-реактивний білок (СРБ якісно)45
Зішкріб на ентеробіоз80
Креатинфосфокіназа (КФК)120
Тиреотропнийгормон (ТТГ)160
Трийодтиронінвільний (Т3 вільн.)160
Тироксинвільний (Т4 вільн.)160
Тиреоглобулін (ТГ)160
Антитіла до териоглобуліну (АТТГ)160
Антитіла до тиреопероксидази (АТТПО)300
Пакети лабораторних досліджень
Пакет №1 «Тиреоїдний-загальний» Тиреотропнийгормон(ТТГ), Трийодтиронінвільний(Т3 вільний), Тироксинвільний(Т4 вільний)350
Пакет №2 «Тиреоїдний-аутоімунний» Антитіладотиреопероксидази (АТТПО), Антитіладотериоглобуліну(АТТГ), Тиреоглобулін (ТГ)415
Пакет № 3 «Тиреоїдний-онкологічний» Антитіла до териоглобуліну (АТТГ), Тиреоглобулін (ТГ), Раково-ембріональний антиген (РЕА)415
Пакет №4 «Тиреоїдний-скринінг» Тиреотропнийгормон (ТТГ), Тироксинвільний(Т4 вільний), Антитіладотиреопероксидази (АТТПО)370
Пакет № 34 «Тиреоїдний - 1» Тиреотропний гормон (ТТГ), Тироксин вільний (Т4 вільний), Трийодтиронін вільний (Т3 вільний), Антитіла до тиреопероксидази (АТТПО)490
Пакет № 38«Тиреоїдний - 2» Тиреотропний гормон (ТТГ), Тироксин вільний (Т4 вільний), Антитіла до териоглобуліну (АТТГ)370
2. Репродуктивна панель
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ)145
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)145
Пролактин145
Прогестерон145
Тестостерон загальний137
Тестостерон вільний220
Естрадіол (E2)137
Секс зв’язуючи глобулін  (СЗГ,SHBG)147
Антимюлерів гормон(АМГ,MIS)460
Андростендіон250
Пакет № 7 «Репродукція перша фаза» Лютеїнізуючий гормон (ЛГ), Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ), Пролактин, Естрадіол (E2)490
Пакет № 8 «Репродукція друга фаза» Лютеїнізуючий гормон (ЛГ), Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ), Пролактин, Прогестерон490
Пакет № 9 «Репродукція – 1» Пролактин, Прогестерон, Тестостерон загальний, Глобулін, що зв’язує статеві гормони (СЗГ), Індекс вільного андрогену490
Пакет № 10 «Репродукція – 2» Лютеїнізуючий гормон (ЛГ), Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ), Пролактин, Прогестерон, Естрадіол (E2), Секс зв’язуючи глобулін  (СЗГ), Тестостерон загальний, Індекс вільного андрогену870
Пакет № 11 «Індекс вільного андрогену» Секс зв’язуючи глобулін  (СЗГ), Тестостерон загальний, Індекс вільного андрогену255
Пакет №35 «Репродукція– 3» Лютеїнізуючий гормон (ЛГ), Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ), Пролактин370
Пакет № 42 «Гіперпролактинемія» Тиреотропний гормон (ТТГ), Тироксин вільний (Т4 віл.), Пролактин350
Пакет № 59 «Гіперандрогенія»Тестостерон загальний, 17-альфа-оксипрогестерон (17-а-ОНП), Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-С), Секс-звязуючий глобулін (СЗГ), Індекс вільного андрогену.560
3. Пренатальна діагностика
Альфа - фетопротеїн (АФП) (14-19 тиж.вагітності)143
ПАПП-А (Протеїн-А плазми, асоційований з вагітністю (8-14 тиж. вагітності)165
Вітамін Д3350
ОНКОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ
Імунограма (клітинний та гуморальний імунітет)1500
Онкомаркер молочної залози (СА 15-3)154
Онкомаркер яйників  (СА-125)154
Раково-ембріональний антиген (РЕА, СЕА)154
Простат-специфічний антиген вільний (FPSA)140
Простат-специфічний антиген загальний (Т PSA)140
Альфа фетопротеїн (АФП)143
Хоріонічний гонадотропін140
Ранній онкомаркер яйників НЕ – 4450
Пакет №14 «ПСА» Простат-специфічний антиген загальний (Т PSA), Простат-специфічний антиген вільний (FPSA), Співвідношення ПСА вільного до ПСА загального252
Пакет №15 «Онкологічнийжіночий» Тиреоглобулін (ТГ), Онкомаркермолочноїзалози (СА 15-3), Онкомаркеряєчників (СА 125), Раково-ембріональнийантиген (РЕА)544
Пакет № 31 «Лабораторна діагностика раку яйників» Ранній онкомаркер яйників(НЕ-4), Онкомаркер яйників  (СА-125), індекс ROMA570
ІНФЕКЦІЙНА ПАНЕЛЬ
1.Гепатити
Вірус гепатиту А (HAV), антитіла IgM143
Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген)143
Вірус гепатиту В (HBV), HBcAg, антитіла сумарні155
Вірус гепатиту С (HCV), антитіла сумарні165
Пакет № 45 «Гепатити» Вірус гепатиту А антитіла IgM, Вірус гепатиту BHBsAg (австралійський антиген), Вірус гепатиту В HBcAg антитіла сумарні, Вірус гепатиту С антитіла сумарні530
Пакет № 46 «Гепатит В, первинний скринінг» HBsAg (австралійський антиген), HBcAg антитіла сумарні268
2.TORCH-інфекції
Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgM 137
Цитомегаловірус(CMV), антитіла IgG137
Вірус герпесу 2 типу (HSV), антитіла IgG137
Вірус герпесу ½ типу (HSV), антитіла IgG137
Вірус герпесу ½ типу (HSV), антитіла IgМ137
Вірус краснухи, антитіла IgM 137
Вірус краснухи, антитіла IgG137
Токсоплазма, антитіла IgM 137
Токсоплазма, антитіла IgG137
Пакет №17 "TORCHIgG" передвагітністю; Цитомегаловірусантитіла IgG, Віруспростогогерпесу 1/2типуантитіла IgG, Токсоплазмаантитіла IgG, Вірус краснухиантитіла IgG590
Пакет №18 "TORCHIgG безкраснухи"передвагітністю; Цитомегаловірусантитіла IgG, Віруспростогогерпесу1/2типуантитіла IgG, Токсоплазмаантитіла IgG350
Пакет №19 "TORCHIgG зхламідієюбезкраснухи" перед вагітністю; Цитомегаловірус антитіла IgG, Вірус простого герпесу 1/2 типу антитіла IgG, Токсоплазма антитіла IgG, Хламідії антитіла IgG530
Пакет №20 "TORCHIgG" Цитомегаловірусантитіла IgG, Токсоплазмаантитіла IgG, Вірус краснухиантитіла IgG350
Пакет №21 "TORCHIgМ" підчасвагітності; Цитомегаловірусантитіла IgМ, Токсоплазмаантитіла IgМ, Вірус краснухиантитіла IgМ350
Пакет №22 "TORCHIgG, IgМз герпесом" Цитомегаловірусантитіла IgG та IgМ, Токсоплазмаантитіла IgG та IgМ, Вірус краснухиантитіла IgG та IgМ, Віруспростогогерпесу1/2типуантитіла IgG та IgМ930
Пакет №23 "TORCHIgG, IgМ",Цитомегаловірусантитіла IgG та IgМ, Токсоплазмаантитіла IgG та IgМ, Вірус краснухи антитіла IgG та IgМ690
Пакет №30 «Інфекційний» Цитомегаловірусантитіла IgG, Віруспростогогерпесу 1/2типуантитіла IgG, Токсоплазмаантитіла IgG, Вірус Епштейна-Барр (нуклеарний антиген) антитіла IgG498
Хламідії, антитіла IgG137
Хламідії,антитіла IgМ137
Мікоплазма гомініс, антитіла IgG137
Уреаплазма уреалітікум, антитіла IgG 137
Пакет №24 "Урогенітальний" Хламідіїантитіла IgG,  Уреаплазма уреалітікумантитіла IgG,Мікоплазма гомініс антитіла IgG350
4. Інші інфекції
Гелікобактер пілорі, антитіла IgG143
Вірус Епштейна-Барр (нуклеарний антиген), антитіла IgG143
Антитіла класу IgG до ранього антигену вірусу Епштейна-Барр143
Антитіла класу IgG до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр143
Антитіла класу IgM до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр143
ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
1. Алергодіагностика
Загальний імуноглобулін Е (tlgE)160
Інгаляційна панель:690
пилок берези бородавчатої,пилок вільхи сірої,пилок горіха,пилок дуба,тимофіївка лугова,пилок жита,пилок полину,пилок подорожника,кліщ D.pteronossinus,кліщ D.farinae,епітелій собаки,епітелій кота,епітелій коня,епітелій морської свинки,епітелій хом’яка,епітелій кролика,грибок Asp. Fumigatus,грибок Cladosp. Herbarum,грибок Pen.Notatus,грибок AlterniaТenuis
Педіатрична панель:690
соя, молоко, білок курячого яйця,краб,креветка (атлантична та тихоокеанська),персик , кліщ D.pteronossinus, кліщ D.farinae, тарган, епітелій собаки, епітелій кота, грибок Alterniatenuis, пилок вільхи, берези, пилок амброзії, пилок полині, пилок тимофіївки лугової,пилок жита, домашній пил, загальний IgE.
Педіатрична диференційована панель:690
молоко,казеїн,альфа-лактальбумін,бета-лактоглобулін,бичачий сироватковий альбумін,білок та жовток яйця,рис,соя,банан,свинина,телятина,курятина,суміш борошна(пшениця,рис,ячмінь,овес),пекарські дріжджі,кліщ D.pteronyssinus та D.farinae,грибок Cladosporiumherbarum та Alternatiaalternata,суміш пилків(береза,дуб),суміш пилків( вільха,ліщина),суміш трав(їжака
збірна,грястяниця,вівсяниця польова,райграс,тимофіївка польова ),загальний IgE
Харчова панель:690
лісовий горіх,арахіс,грецький горіх,мигдаль,молоко,білок курячого яйця,жовток курячого яйця,казеїн,картопля,селера,морква,помідор,тріска,креветк,персик,яблуко,соя мука пшенична,сезам,мука житня
Педіатрична панель Атопік ( 30 алергенів):950
Молоко, альфа-лактальбумін, бета-лактоглобулін, казеїн, білок курячого яйця, жовток курячого яйця, тріска, арахіс, какао, соя, яблуко, морква, помідор, суміш борошна, курятина, суміш цитрусових, рис, суміш 6 трав, пилок жита, епітелій собаки, епітелій собаки, епітелій кота, Cladosp.herbarum, Alternaria alternate, Aspergillus fumigatus, D. pteronyssinus, D.farinae, пилок берези бородавчастої, пилок полину, k202 CCD- маркер перехресного реагування алергену.
ПАРАЗИТАРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Лямблії, сумарні антитіла155
Аскарида, сумарні антитіла160
Токсокара, сумарні антитіла155
Опісторх, сумарні антитіла155
Ехінокок, сумарні антитіла155
Трихінела, сумарні антитіла155
Опісторх,трихінела,токсокара,ехінокок, сумарні антитіла575
Пакет №64 «Паразитарний-2» Лямблія,аскарида,токсокара, сумарні антитіла450
Пакет № 25 «Паразитарний» кал на я/г; Лямблії-мікроскопія (система парасепт), Аскарида сумарні антитіла, Лямблії сумарні антитіла, Опісторх, трихінела, токсокара,ехінокок сумарні антитіла980
Бакпосів з очей з антибіотикограмою290
Бакпосів з зіву зантибіотикограмою290
Бакпосів з рани зантибіотикограмою290
Бакпосів сперми зантибіотикограмою290
Бакпосів секрету простати з антибіотикограмою290
Бакпосів крові на стерильність з антибіотикограмою290
Бакпосів виділень з сечостатевих органівзантибіотикограмою290
Бакпосів з носа зантибіотикограмою290
Бакпосів калу на дисбактеріоз зантибіотикограмою350
Бакпосів сечі зантибіотикограмою290
Бакпосів харкотиння зантибіотикограмою290
Бакпосів з вуха з антибіотикограмою290
                   БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
1. Клінічна хімія
Пакет № 26 «Печінкові проби» АСТ (аспартатамінотрансфераза), АЛТ (аланін амінотрансфераза), Білірубін фракційно, ГГТП (гамаглутамілтранспептидаза), Лужна фосфатаза, Альбумін, Загальний білок, Тимолова проба390
Пакет № 27 «Підшлункова залоза» Ліпаза, Амілаза в крові та сечі, Панкреатична амілаза в крові та сечі240
Пакет № 47 «Ниркові проби» Креатинін, Сечовина, Сечова кислота, Альбумін, Кальцій190
Пакет № 28 «Ліпопротеїди фракційно» Холестерин, Тригліцериди, ЛПВЩ (ліпопротеїди високої щільності), ЛПНЩ (ліпопротеїди низької щільності), ЛПДНЩ (ліпопротеїди дуже низької щільності), Коефіцієнт атерогенності225
5. Показники вуглеводного обміну
Глюкоза55
Глікозильований гемоглобін (HbA1c)145
Глюкозотолерантний тест110
С-пептид140
Інсулін140
Індекс HOMA (інсулін + глюкоза крові)170
Пакет №36 «Вуглеводний стандартний» Глюкоза, Глікований гемоглобін, С-пептид295
Пакет № 37 «Вуглеводний комплексний» (глюкоза, глікований гемоглобін, С-пептид, інсулін, індекс НОМА)420
Антитіла до фосфоліпідів IgG230
Антитіла до фосфоліпідів IgМ230
Вовчаковий антикоагулянт (скринінг)210
Антитіла IgM до кардіоліпіну170
Антитіла IgG до кардіоліпіну170
3. Повітряно-крапельні інфекції
Антитіла IgМ до вірусу кору (Measles virus IgM)390
Антитіла IgG до вірусу кору (Measles virus IgG)350
4. Експрес діагностика
Сифіліс, антитіла сумарні100
Вірус гепатиту В, HBsAg155
Вірус гепатиту C, антитіла сумарні170
5. Інші дослідження
Копроцитограма100
Аналіз калу на приховану кров60
Анти резус антитіла120
Зішкріб з шкіри на наявність паразитарних грибків80
Дослідження на демодекоз (обличчя)80
Дослідження на демодекоз (вії)80
Пакет № 65«Операційний» (ЗАК,ЗАС,глюкоза,геп.В,С,сифіліс,група крові та резус фактор,протромбіновий  індекс, (МНВ),АЧТЧ,фібриноген)750
КОАГУЛОГРАМА
Протромбіновий  індекс (МНВ)90
АЧТЧ55
Фібриноген80
ПЛР-ДІАГНОСТИКА
Трихомонада, (Trichomonasvaginalis), ПЛР Real-Time якісне визначення147
Гарднерелла (Gardnerellavaginalis), ПЛР Real-Time якісне визначення147
Хламідія (Chlamidiatrachomatis),  ПЛР Real-Time якісневизначення147
Мікоплазма гомініс  (Mycoplasmahominis), ПЛР Real-Time якісне визначення147
Мікоплазма геніталіум (Mycoplasmagenitalium), ПЛР  Real-Time якісне визначення147
Уреаплазма уреалітікум (Ureaplasmaurealiticum) та Уреаплазма парвум (Ureaplasmaparvum), ПЛР якісний147
Кандіда альбіканс  (Candidaalbicans), ПЛР  Real-Time якісне визначення 250
Гонорея (Neisseriagonorrhoeae), ПЛР Real-Time якісне визначення147
Вірус  папіломи людини (ВПЛ):  16 та 18 типи,140
ПЛР Real-Time якісне визначення за кожним типом
Вірус  папіломи людини ПЛ (HPV) скринінг: генотип 16;генотип 31,35,39,59; генотип 18,33,45,52,58,67;ПЛР якісний390
Кількісне визначення вірус папіломи людини (ВПЛ) 12 типів  по філогенетичним групам (А7 (18,39,45,59), А9 (16,31,33,35,52,58), А5/А6 (51, 56),ПЛР Real-Time480
Генотипування вірус папіломи людини (ВПЛ) 12 типів (16,18, 31,33,35,39,45,51,52,56,58,59), ПЛР Real-Time якісне визначення390
Генотипування вірус папіломи людини (ВПЛ) 14 типів(16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68), ПЛР кількісне визначення по кожниму типу420
Генотипування вірус папіломи людини (ВПЛ) 21 тип (6,11,16,18,26,31,33,35,39,44,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82), ПЛР кількісне визначення по кожниму типу730
Фемофлор® 16. Дослідження біоценозу урогенітального тракту. Загальна бактеріальна маса, Lactobacillusspp., Enterobacteriaceae, Streptococcusspp., Staphylococcusspp., Gardnerellavaginаlis/Prevotellabivia/Porphyromonasspp.; Eubacteriumspp.; Sneathiaspp./Leptotrihiaspp./ Fusobacteriumspp.; Megasphaeraspp./Veilonellaspp./Dialisterspp.; Lachnobacteriumspp./Clostridiumspp.; Mobiluncusspp./Corynebacteriumspp.; Peptostreptococcusspp.,  Atopobiumvaginaе, Mycoplasmahominis, Mycoplasmagenitalium, Ureaplasma (urealyticum та parvum), Candidaspp.  ПЛР Real-time кількісне визначення726
Фемофлор® Скрин. Дослідження біоценозу урогенітального тракту. Загальна бактеріальна маса (кількісно), Lactobacillus spp. (кількісно), Gardnerella vaginаlis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp. (кількісно); Ureaplasma (urealyticum та parvum) (кількісно), Candida spp. (якісний), Mycoplasma hominis (якісний), Mycoplasma genitalium (якісний), Trichomonas vaginalis (якісний), Neisseriagonorrhoeae (якісний), Chlamydiatrachomatis (якісний), Вірус простого герпесу тип 1 та 2 (якісний), Цитомегаловірус (якісний), ПЛР Real-time кількісний/якісний726
Цитомегаловірус, ПЛР Real-Time якісне визначення (зішкріб, виділення)147
Токсоплазма, ПЛР Real-Time якісне визначення (зішкріб)175
Токсоплазма, ПЛР Real-Time якісне визначення (плазма)175
Вірус Епштейна-Барр, ПЛР Real-Time якісне визначення205
Вірус простого герпесу тип 1 и 2 (HSV-1 та 2), ПЛР  генотипування якісний (зішкріб, виділення)195
Вірус простого герпесу тип 1 и 2 (HSV-1 та 2), ПЛР  генотипування якісний (плазма)195
Вірус Варіцелла-Зостер (VZV), ПЛР якісне визначення245
Вірус гепатиту В  (HBV) , ПЛР Real-Time якісне визначення210
Вірус гепатиту В (HBV), ПЛР Real-Time кількісне визначення845
Вірус гепатиту С (HCV) , ПЛР Real-Time якісне визначення250
Вірус гепатиту C (HCV), ПЛР Real-Time кількісне визначення845
Пакет № 32 Пакет № 32 «ПЛР – 1» Хламідія трахоматіс, Уреаплазма парвум, Уреаплазма уреалітікум, Мікоплазма геніталіум ПЛР Real-Time якісне визначення  350
Пакет № 33 «ПЛР – 2» Хламідія трахоматіс, Уреаплазма парфум,Уреаплазма уреалітікум ПЛР Real-Time якісне визначення  240
Генотипування вірусу гепатиту С(5 типів:1а,1b,2,3a,4),599
ПЛР Real-Time якісне визначення (плазма)
Генетичні дослідження
Визначення HLA B-27550
Спадкова непереносимість лактози 480
Спадковий гемохроматоз.Клінічні прояви гепатопатії без виявлення вірусів гепатитів.555
Аналіз мутації генів схильності до раку грудної залози,ячників.800
Хвороба Вільсона -Коновалова620
Муковісцидоз
Муковісцидоз 1 (аналіз 5 найбільш поширених в Україні мутацій гена ТРБМ)730
Муковісцидоз 2 ( аналіз 16 поширених мутацій гена ТРБМ)1140
Муковісцидоз 3 (аналіз 16 поширених мутацій гена ТРБМ та 12 мутацій характерних для атипових форм муковісцидозу в.ч. непрохідностівідсутності сім явивідних протоків).1480
Інші моно генні хвороби
Міодистрофія Дюшена-Беккера900
Спінальна м`язова аміотрофія(делеції 7-го та 8-го екзонів)760
Фенілкетонурія1100
Ахондроплазія.Гіпохондроплазія.760
Галактоземія830
Вердніга - Гоффмана1090
Генетичні чинники порушення репродуктивної функції
Чоловічий фактор непліддя (Азооспермія,олігоспермія),присутність гена SRY. МікроделеціїAZF регіону Y-хромосоми.630
Чоловічий фактор непліддя (Астеноспермія,олігоспермія) Часткові делеціїAZFс регіону 630
Фолатний обмін – основний (Схильність до гіпергомоцистиїнемії. Вади невральної трубки у потомства.MTHFRC677T ,A1298C)600
Тромбофілія
Спадкові тромбофілічні чинники. Схильність до тромбозів, тромбофілій та тромбоемболій, планування гормональної контрацепції .Невиношування вагітності.Антифосфоліпідний синдром .
Лейденська мутація фактора Vзсідання крові(FVL)380
Мутація фактора ІІ протромбіну G20210А (FII)350
Мутація фактора ІІ протромбіну G20210А (FII)560
Лейденська мутація фактора Vзсідання крові(FVL)560
Фактор 1 згортання крові (фібриноген) Поліморфізм 455 GAгена FGB310
Тромбоцитарний рецептор колагену .( Поліморфізм 807 СТгена ІТGА2310
Тромбоцитарний рецептор Фібриногену.( Поліморфізм 1565 ТСгена ІТGВ3310
Інгібітор активатора плазміногену-1( Поліморфізм 675 5G4Gгена РАІ-1310
Луі Бар (атаксія, телеангіактазія)780
Шарко МаріТус (КиївІсіда)1565
Імунохромотографічний аналіз калу антиген до лямблій200
Імунохромотографічний аналіз калу хелікобактер пілері160
Тест для виявлення гемоглобіну, трансферину,кальпротектину та лактоферину у фекаліях СІТО ТЕSTFOB(феретин)350
Тест для виявлення антигенів ротавірусів, аденовірусів, астровірусів, норовірусів СІТО ТЕST450
Тест для виявлення антигенів Н.РуloriСІТО ТЕST200
Тест – система для виявлення антигенів стрептококів групи А СІТО ТЕSTStrepA150
Тест – система для виявлення антигенів лямблій у фекаліях СІТО ТЕSTGiardia№1200
Тест – система для виявлення антигенів рота вірусів СІТО ТЕSTROTA150
Діагностичні тест – смужки для аналізу сечі CITOLAB 1030
Діагностичні тест – смужки для аналізу сечі CITOLAB К20
Кальпротектин тест 300
Трансферин тест200
Суміш плісняви mx2, IgЕ: Penicilliumnotatum, Cladosporium herbarum, Aspergilus fumigatus, Candida albicans, Alternaria alternata, Helminthosporium halodes700
Алерген Маласезія Ig E700
Алерген Candida albicans Ig E700
Алерген Staphylococcal enterotoxin A IgE2300
Алерген Staphylococcal enterotoxin B IgE
Алерген Staphylococcal enterotoxin C IgE
Алерген Staphylococcal enterotoxin TSST IgE
Алерген Anisakis IgE700
Алергенкомпонент О214,alpha-Gal, галактоза-альфа 1,3-галактоза, тиреоглобулін IgE1235
Імуноглобулін Е150
Альфа-фетопротеїн (АФП)150
EBVВірус Ейпштейна-Барр (капс. ант.VCA)140
EBV (нуклеарний антиген NA,ант.IgM,антитіла IgG130
ПЛП. ЕВVВірус Епштейна-Барр135
Цитомегаловірус, антитіла Ig G135
Цитомегаловірус, авідність антитіл IgG300
EBVВірус Епштейна-Барр (капсидний антиген) ант. Ig G140
Вірус герпеса1,2типу,антитіла IgG130
Токсоплазма, антитіла Ig G135
Токсокари антитіла140
Вірус Герпеса VІ тип, антитіла130
Борелія , антитіла Ig M150
Борелія , антитіла Ig G150
Алерго чип5700
Целіакія1950
Пакет «Генетичний ризик розвитку хвороби Жильбера»UGT 1A1 + печінкові проби (дві пробірки фіолетова та жовта)1120
Пакет "Генетичний ризик розвитку хвороби Жильбера" UGT 1A1 780
Антитіла до трансглютамінази імуноглобулін G (до ендомізію)1300
Антитіла до трансглютамінази імуноглобулін А (до ендомізію)1300